Youth Exchange in the Czech Republic between 16. – 23. July 2007

Blind Friendly zobrazení
Grafické zobrazení

ProgramPROGRAM AKTIVIT

Touch Europe through Equality


Den

Aktivita

Cíle aktivity

Metody

Měřitelnost

 


(co budeme dělat - název hry, název činnosti/aktivity)

(proč to budeme dělat - čeho chci dosáhnout)

(jak to budeme dělat - popis způsobů práce)

(jak chceme změřit dosažené cíle)

1.den

16.7.2007

dopoledne

Příjezd účastníků (do 12:00h)

ubytování.

 

 

 

odpoledne

1) Seznamování se s prostředím.

2) Kdo je kdo.

3) Proč/s čím jsem přijel/a na výměnu.

1) Seznámit účastníky s místem pobytu (samostatnost při pohybu a základních činnostech, pohodlná orientace).
2) Seznámit navzájem účastníky, promíchat skupiny.
3) Zjistit očekávání účastníků, společné nastavení pravidel pobytu.

1) Výklad a provedení s pomocí průvodce.

2) Seznamovací hry -kruh na jména - ke svému jménu připojit přívlastek na stejné poč. písmeno a zvukové gesto. Náhodné propojování v kruhu provázky, "mám vedle sebe volné místo".

3) Co bych se chtěl/nechtěl dozvědět, zažít - ústně v kruhu.


1) Zrakově postižení se sami orientují v místě, projdou si samostatně s vedoucím. Ve dvojicích zkusí všichni někomu jinému popsat cestu k urč. místu.

2) Přítomní znají svá jména, k upevnění budou sloužit i další hry.

3) Účastníci se shodnou na pravidlech a odsouhlasí je.

večer

1)Naše výměna a Mládež v akci - možnosti pro zrakově postižené v programu MvA.
2) Pokračování seznamovacích aktivit, představení národních skupin, hmatové vnímání map.

1) Seznámit přítomné s aktuálním programem, obeznámit je s akcemi programu MvA. Vyměnit si informace o zapojení do programu Mládež v akci.
2) Představit krátce svou zemi a organizaci ostatním. Získat představu o charakteru zemí, ukázat vyrovnávání příležitostí v zeměpisných znalostech. Inventura přivezených pomůcek pro tržiště.


1) Brainstorming, výklad, diskuse.

2) Každá skupinka vyloží základní informace organizaci a zemi (poloha, hl. město apod.) a situuje ji na plastické mapě Evropy. Vidící (bez zrakové kontroly) i nevidomí se s mapou seznámí ve smíšených skupinkách.

1) Všichni znají náplň akcí programu Mládež v Akci. Losování témat a přiřazování k Akcím.
2) Účastníci znají základní informace o ostatních zemích. Ověření se uskuteční kvízem s využitím hledání na plastické mapě.

2.den

17.7. út

dopoledne

Co jsou pro nás rovné příležitosti?

Uvést účastníky do problému. Uvědomit si vlastní náhled na rovné příležitosti a postavení ve společnosti. Porovnání pohledu na příležitosti vidícími a zrakově postiženými.
Zapojení (motivace) účastníků ke sběru poznatků během pobytu - vysvětlení cíle prezentace závěrečného projektu/doporučení pro vlastní organizaci, rozdělení si okruhů prezentací mezi skupiny.


Každý se samostatně pokusí vytvořit vlastní definici co rovných příležitostí. Bude následovat debata o tom, kde všude vyrovnávání šancí uplatnit.

Zvolení okruhů k prezentacím. V průběhu výměny budou skupinky sbírat poznatky a pracovat na určitém tématu, výsledek prezentují na konci výměny.

odpoledne

Sportovní hry pro všechny.

Relaxace v aktivním duchu. Účastníci si vyzkouší různé možnosti sportovního vyžití díky upraveným sportovním pomůckám (střelba, hry s ozvučeným míčem, šachy...)


Miniturnaje podle zvolených disciplín.

Vyhodnocení dovedností podle dosažených výsledků (vidící a nevidomí). Reflexe dojmů - sportovní činnosti typické pro nevidomé a typické pro vidící.

večer

Prezentace slovenské skupiny.

Seznámit účastníky výměny se Slovenskem, uplatňováním rovných příležitostí a kulturou.


Prezentace zábavnou formou na úvod. Poté skupinky budou doplňovat detaily k vylosovaným otázkám kvízu se slovenským poradcem.


Kvíz získaných znalostí.

3.den

18.7. st

dopoledne

Setkání s high-tech - nové podpůrné technologie pro nevidomé a slabozraké.

Poznat a srovnat si hmatové materiály se skutečností, jak pomáhá příprava vyrovnávat zrakový handicap při poznávání historických památek.
Seznámení se s novými pomůckami a technologickými postupy při kompenzaci zraku. Získání povědomí o úrovni využívání pomůcek a možnostech jejich získání v ČR.


Přednáška o technologiích s praktickými ukázkami. Beseda s lektory VDS Spektra.

Získané znalosti a dovednosti si zúčastnění ověří při tvorbě návrhu webové stránky výměny.

odpoledne

Haptická stezka historií. Procházka Starým městem s prohlídkou hmatové expozice v klášteře sv. Anežky.

Seznámení se s částí české historie a s tím, jak ji mohou nevidomí a slabozrací v ČR poznávat. Hledání vazeb na vlastní historii.

Krátký společný úvod do historie Prahy. Prohlídka stezky v malých skupinkách s výměnou rolí, odhadováním rozměrů objektů, slovní popisováním předmětů. Během prohlídky hledání podobností s vlastní historií.


Národní skupinky po prohlídce sdělí ostatním, jaké spojovací body našly ke své historii. Reflexe dojmů z osvojování soch.

večer

Prezentace litevské skupiny.

Seznámit účastníky výměny s Litvou uplatňováním rovných příležitostí a kulturou.

Prezentace zábavnou formou na úvod. Poté skupinky budou doplňovat detaily k vylosovaným otázkám kvízu s litevským poradcem.


Kvíz získaných znalostí.

4.den

19.7. čt

dopoledne

Internet, webová stránka, účastníci výměny a "Blind friendly web" .


Zmapovat znalosti a zkušenosti účastníků výměny o možnostech internetu, webových stránek a práce s nimi. Získat základní představy o směru práce na námi vytvořené webové stránce.


Workshop o webové stránce (z hlediska přístupnosti pro nevidomé - co na ní může a nemá být, přístupnost SW). Týmová spolupráce a diskuse návrhů .

Získané znalosti a dovednosti si účastníci ověří při ověří při následné tvorbě návrhu webové stránky výměny.

odpoledne

Jak vypadá příroda kolem Dědiny?

Poznávání fauny a flóry v bezprostředním okolí střediska a v přírodním parku Šárka. Uvědomění si významu hmatu a čichu v životě se zrakovým handicapem.

Procházka s vnímáním květeny hmatově a čichově. Hra- kterou z potkaných vůní bych chtěl mít doma, v práci, vůbec ne apod. Po návratu pokračování ve speciálně upravené zahradě Dědiny, výměna rolí.


Debata - příroda ve městě a květena v různých zemích, zahrady bez bariér. Každý zná alespoň 3 rostliny z přírodní exkurze. Ověří si to formou soutěže - hledání podobných rostlin v zahradě (vidící s klapkami na očích).

večer

Prezentace polských skupin.

Seznámit účastníky výměny s Polskem, uplatňováním rovných příležitostí a kulturou.

Prezentace zábavnou formou na úvod. Poté skupinky budou doplňovat detaily k vylosovaným otázkám kvízu s polským poradcem.

Kvíz získaných znalostí.

5. den

20.7. pá

dopoledne

Pražský hrad sluchem a hmatem.

Příprava na prohlídku Prahy s pomocí tyflografického průvodce Pražským hradem a ukázek různých staveb a historických předmětů v Braillově písmu. Seznámení nevidomých účastníků akce s významnou pamětihodností Prahy.


Krátký výklad k Pražskému hradu a tyflografickému průvodci. Studium materiálu a následná debata - jako konzultanti budou působit členové české skupiny. Výměna rolí.

Odpolední prohlídkou - využitím v praxi.

odpoledne

Pražský hrad sluchem a hmatem.

Představení Pražského hradu v realitě. Srovnání si hmatových materiálů se skutečností. Ukázat všem účastníkům, jak příprava pomáhá vyrovnávat zrakový handicap při poznávání historických památek. Získání zkušeností s pohybem ve skupině a ve velkoměstě.


Prohlídka hmatem -hmatové poznávání architektonických prvků staveb (brány, omítky, kašny, kliky apod.) ve skupinkách a společná diskuse o nich - porovnání skutečného objektu s reliéfním obrázkem.

Reflexe dojmů v promíchaných skupinkách - jaká je Praha na poslech. K ověření znalostí o Praze bude sloužit prezentace české skupiny.


večer

Prezentace lotyšské skupiny.

Seznámit účastníky výměny s Lotyšskem, uplatňováním rovných příležitostí a kulturou.

Prezentace zábavnou formou na úvod. Poté skupinky budou doplňovat detaily k vylosovaným otázkám kvízu s lotyšským poradcem.


Kvíz získaných znalostí.

6.den

21.7. so

dopoledne

1) Prezentace české skupiny.

2) Naše mapa.

1) Seznámit účastníky výměny s Českou republikou, uplatňováním rovných příležitostí a kulturou. Využití nabytých znalostí z návštěvy kláštera sv. Anežky a Pražského hradu.

2) Zhotovit tyflografický plánek z pohledu účastníků výměny - zjistí, jak dobře se obeznámili s místem pobytu a dokážou-li zaznamenat pro druhé.

1) Prezentace zábavnou formou na úvod. Poté skupinky budou doplňovat detaily k vylosovaným otázkám kvízu s českým poradcem.

2) Týmová spolupráce pod vedením pracovníka střediska s využitím místního technického zařízení.


1) Vyhodnocení kvízu.

2) Orientace v prostoru podle zhotoveného plánku.

odpoledne

1) Z dílny na trh- rukodělný workshop.

2) Čaj o páté - koncert přístupný i zájemcům z obyvatel Dědiny.

1) Zhotovení předmětů z keramiky. Každý účastník si rozšíří uměleckou tvořivosti a vyrobí předmět, který si vezme domů.

2) Představit projekt výměny příchozím. Seznámit se vzájemně s hudebním odkazem českého hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Společné zpívání s profesionálním nevidomým hudebníkem.

1) Individuální práce s pomocí instruktora ze střediska (keramika. výroba košíků...). Výměna rolí.

2) Setkání s jazzovým hudebníkem, koncertní vystoupení pro účastníky i příchozí. Následné společné zpívání, jamsession. Krátké představení výměny při úvodním slově -(přednesou výherci kvízu o české prezentaci).


1) Prezentace výsledků tvorby, tržiště a vzájemné směňování výrobků.

2) Spokojenost návštěvníků akce.

večer

Zahrada a její taje v noci - noční hra.

Srovnání schopností vnímání okolí a pohybu nevidomých a slabozrakých s vidícími. Uvědomění si rozdílů ve vnímání. Uskutečnění "outdoorové aktivity" pro všechny.


Procházení vytyčené trasy podle popisu s hledáním předmětů podle hmatu po předchozí instruktážní přípravě. Vidící budou mít zamezen výhled klapkami na oči.

Vyhodnocení a porovnání výsledků skupin se zamezeným výhledem a nevidomých (kdo našel kolik předmětů a v jakém čase).

7. den

22.7. ne

dopoledne

Internet, webová stránka, účastníci výměny II.

Navázání na činnost z 4. dne. Praktické naplňování, konkretizace návrhu na realizaci stránky.

Workshop - týmová spolupráce.

Společně odsouhlasený návrh pro další tvorbu stránek, účastníci si ověří schopnost použít své dovednosti.


odpoledne

1) Jak nás obohatila tato výměna aneb co nového v technologiích a rovných příležitostech.


2) "Kavárna potmě".

1) Shrnutí poznatků o rovných příležitostech pro nevidomé a slabozraké nasbíraných v průběhu výměny. Účastníci zhodnotí, co se během výměny dozvěděli.

2) "Kavárna potmě" Příprava a instruktáž na následnou večerní akci.

1) Jednotlivé národní skupiny prezentují výsledky svého celotýdenního snažení zvoleným způsobem.

2) Ústní instrukce. Poté budou účastníci rozděleni do skupin, každá z nich bude mít na starost přípravu jedné části - prostředí kavárny, jídelníčku, pokrmů, nákup potravin a nápojů.


1) Účastníci budou schopni využít při působení ve svých organizacích - mají podněty pro následné projekty, i konkrétní do života.

2) Dobrý pocit ze společně vykonané práce.

večer

"Kavárna potmě".

Party na rozloučenou, neformální bourání stereotypů, utužení neformálních kontaktů.

Výměna rolí v chování. Nevidomí obsluhují, vidící konzumují. V první části bude v kavárně úplná tma, po výměně úloh se obnoví světlo.


Společné obohacení zúčastněných o nevšední zážitky.

8.den

23.7. po

dopoledne

Hodnocení výměny.

Osobní vyjádření pocitů, co si kdo odnáší z výměny. Shromáždění názorů účastníků pro zpravování závěrečné zprávy. Získání podnětů pro případnou další výměnu.


Slovně, písemně v národních skupinách. Klubko přátelství.

Subjektivní - úspěšnost této akce v porovnání s předchozími výměnami, chuť se zúčastnit další.

odpoledne

Příprava na odjezd, odjezd účastníků.

 

 

 TouchEurope through Equality

V denpříjezdu se účastníci nejdříves pomocí průvodce seznámili s místempobytu a poté se pomocí her vzájemně seznámilijak jednotliví účastníci, tak národnískupiny, které představili svou zemi, k čemuž sloužilamimo jiné i plastická mapa Evropy. Účastnícikonfrontovali svá očekávání aodsouhlasili si pravidla pobytu. Proběhlo seznámenís akcemi programu MvA, ktěmto akcím pak byla přiřazována vylosovaná témata.

Druhýden bylo dopoledne věnované výlučně tématurovných příležitostí – účastnícibyli uvedeni do problému, vytvářeli vlastnídefinice rovných příležitostí a svépohledy vzájemně porovnávali, diskutovali o tom, kdevšude lze vyrovnávání šancí uplatnit.Účastníci (skupiny) byli motivováni ke sběrupoznatků během pobytu, kdy budou pracovat na určitém tématua výsledek prezentují na konci výměny. Bylyzvoleny okruhy k těmto prezentacím. Odpoledne pakproběhlo ve sportovním duchu, přičemž si účastnícivyzkoušeli různé možnosti sportovního vyžitídíky upraveným sportovním pomůckám(střelba, hry s ozvučeným míčem, šachy...) a potéproběhlo vyhodnocení dovedností podle dosaženýchvýsledků (vidící a nevidomí) a reflexedojmů - sportovní činnosti typické pro nevidoméa typické pro vidící. Den byl zakončenprezentací slovenské skupiny (seznámeníse Slovenskem, uplatňováním rovnýchpříležitostí a kulturou) zábavnou formou.

Dopolednetřetího dne bylo věnováno seznámení(spolu s praktickými ukázkami) s high-tech -novými podpůrnými technologiemi pro nevidomé aslabozraké. Odpoledne účastníci absolvovalihaptickou slezku historií – procházka Starýmměstem s prohlídkou hmatové expozice v klášteřesv. Anežky spolu s úvodem do historie přineslaseznámení se s částí českéhistorie a s tím, jak ji mohou nevidomí a slabozracív ČR poznávat a zároveň poodhalila spojovacíbody k historii ostatních národních skupin.Den byl zakončen prezentací litevské skupiny, kteráostatní zábavnou formou seznámila s uplatňovánímrovných příležitostí a kulturou v jejichzemi.

Začátekčtvrtého dne byl zaměřen na Internet a webovéstránky a „Blind friendly web“. Odpoledne účastnícipoznávali faunu a flóru v bezprostředním okolístřediska a v přírodním parku Šárka s důrazemna uvědomění si významu hmatu a čichu v životě sezrakovým handicapem. Ponávratu se navázalo pokračováním vespeciálně upravené zahradě Dědiny. Večer proběhlaprezentace polských skupin (seznámenís uplatňováním rovných šancí akulturou v jejich zemi).

Pátáden probíhala nejprve příprava (jejíždůležitost byla zdůrazněna) na prohlídkuPrahy s pomocí tyflografického průvodce Pražskýmhradem a ukázek různých staveb a historickýchpředmětů v Braillově písmu. Poté proběhla jižreálná prohlídka Pražského hradu, jejížsoučástí bylo hmatové poznáváníarchitektonických prvků staveb (brány, omítky,kašny, kliky apod.) ve skupinkách a společná diskuseo nich - porovnání skutečného objektu sreliéfním obrázkem. Den byl završen prezentacílotyšské skupiny, která stejně jako ostatnískupiny v předchozích dnech seznámila účastníkyzábavnou formou se svou zemí, její kulturou auplatňováním rovných příležitostí.

Šestýden zahájila prezentace české skupiny, kterápři svém seznamování s uplatňovánímrovných příležitostí a kulturou využilaznalostí nabytých návštěvou klášterasv. Anežky a Pražského hradu. Účastnícizhotovili tyflografický plánek, který pomohlzjistit, jak dobře se obeznámili s místem pobytu adokážou-li ho zaznamenat pro druhé tak, aby bylo možnoorientovat se podle něj v prostoru. Odpoledne proběhl rukodělnýworkshop a poté koncert přístupný i zájemcůmz obyvatel Dědiny. Koncert měl za úkol představit projektvýměny příchozím a seznámit se vzájemněs hudebním odkazem českého hudebního skladateleJaroslava Ježka. Proběhlo také společné zpívánís profesionálním nevidomým hudebníkem. Navečer byly připraveny outdoorové aktivity, při kterýchúčastníci procházeli vytyčené trasypodle popisu s hledáním předmětů podle hmatu popředchozí instruktážní přípravě.Vidící měli zamezen výhled klapkami na oči ana závěr se vyhodnotili a porovnali výsledky skupin sezamezeným výhledem a nevidomých (kdo našelkolik předmětů a v jakém čase).

Sedmýden ve svém úvodu navázal na úvodníprogram čtvrtého dne – Internet a webové stránky,přičemž probíhala konkretizace návrhu na realizacistránky. Odpoledne účastníci zhodnocovalipoznatky, které načerpali v průběhu výměny ajednotlivé národní skupiny prezentovali výsledkysvého celotýdenního snažení. Potéproběhla příprava na večerní rozlučkovou akci„Kavárna potmě“, která byla pojata jako výměnarolí v chování - nevidomíobsluhovali, vidící konzumovali, přičemž v prvníčásti byla v kavárně úplná tma, povýměně úloh se obnovilo světlo.

Osmýden proběhlo hodnocení výměny, vyjádřenípocitů, co si kdo odnáší z výměny,shromáždění názorů účastníkůpro zpravování závěrečné zprávya získání podnětů pro případnou dalšívýměnu. Odpoledne se již účastnícipřipravovali na odjezd a poté odjížděli zpět dosvých domovů s chutí zúčastnit se dalšívýměny.


Copyright © 2024  by SONS | Scripted by Web-Stranky.cz 2008
All rights reserved.