Youth Exchange in the Czech Republic between 16. – 23. July 2007

Blind Friendly zobrazení
Grafické zobrazení

Výměnný pobyt


  Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina je jediné svého druhu v České republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Pomáhá tak zrakově postiženým naučit se být prospěšnými společnosti a tak se do ní integrovat.

Zřizovatelem střediska Dědina je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Středisko bylo vybudováno za přispění Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hl.m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic. Metodou práce je individuální přístup ke klientům a práce v malých skupinách. Cílem je, aby si maximální počet těžce zrakově postižených lidí udržel své zaměstnání. Proto se středisko Dědina věnuje programům zaměřeným na osoby v produktivním věku od 16 let.


Klientem střediska Dědina se může stát jak občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku v  produktivním věku, tak občan s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, který již vykonával své povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání však ztratil a nyní se snaží nalézt nové. Program střediska je určený také pro mladistvého občana, těžce zrakově postiženého od dětství, který se připravoval na své povolání ve speciální škole nebo učilišti, ale z důvodu specifických potřeb trhu práce v jeho regionu zaměstnání nenalezl a také pro zrakově postiženého, který má kombinovaný defekt (mentální, tělesný) a je předpoklad, že po rehabilitaci a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného života a uplatní se i po stránce pracovní.

V kurzech pracovní rehabilitace probíhá výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, výcvik čtení a psaní Braillova bodového písma, reedukační a kompenzační výcvik (procvičování zbytků zraku a aktivní využívání ostatních smyslů), rozvíjení fyzických dovedností, psychosociální a komunikační výcvik (výcvik schopností sociálního kontaktu), zácvik psaní na kancelářském psacím stroji a zácvik práce s elektronickými kompenzačními pomůckami a výcvik hmatu v ergoterapeutických dílnách.

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány formou individuálních rekvalifikačních programů, při jejich přípravě jsou v maximální míře zohledněny schopnosti klienta i požadavky budoucího zaměstnavatele. Účastníky těchto kurzů jsou zrakově postižení občané, kteří jsou zaregistrováni u úřadu práce jako nezaměstnaní. ÚP na základě dohody tuto rekvalifikaci uhradí. Rekvalifikaci může hradit i zaměstnavatel zrakově postiženého nebo případný sponzor. Dědina pořádá rekvalifikační kurzy „Masér a nevidomý a slabozraký masér“, „Telefonista – specialista telefonického centra“ a dále kurzy zaměřené na keramickou výrobu, košíkářskou výrobu, tkalcovskou výrobu a nácvik obsluhy PC.

Na provádění kurzů získává středisko Dědina akreditaci MŠMT (u masérů ministerstva zdravotnictví) a po úspěšně složených závěrečných zkouškách vydává osvědčení s celostátní platností.

Kromě rekvalifikačních kurzů, nabízí středisko také nácvik obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací těžce zrakově postiženým občanům.


Středisko nabízí pomocnou ruku také občanům s kombinovaným postižením, kteří pro náročnost zpravidla nemohou být zařazováni do rekvalifikačních kurzů. Proto je připravuje na pracovní uplatnění, většinou jednoduchou manuální činnost v chráněném prostředí.

Středisko Dědina spolupracuje nejen s ÚP, ale i se zaměstnavateli. Těm pomáhá při zřizování pracoviště pro zrakově postiženého, s jeho úpravou a vybavením kompenzační technikou, při odstranění architektonických bariér, při sestavování pracovní náplně. Zaměstnavatelům, v  souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených občanů poskytuje i rady v oblasti daňové a sociální.


Copyright © 2023  by SONS | Scripted by Web-Stranky.cz 2008
All rights reserved.